Rheumatology

Dr. Fahim Khan

Phone: 056 7721726


Rheumatology

Dr. Susan Sant

Phone: 056 7775109