Pain Medicine

Mr. Tadhg Lynch

Phone: 056 7775281

Pain Medicine

Dr. Kathir Tamilmani

Phone: 056 7775108